WAT DOEN WIJ

In het kader van de belangenbehartiging vinden onder meer de volgende activiteiten plaats.

  • Het beleggen van ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten. Elk voorjaar vindt de Algemene ledenvergadering plaats met daaraan gekoppeld een reünie op een attractieve locatie. Hiermee willen we het onderlinge contact tussen de leden bevorderen en zo nodig elkaar met raad en daad bijstaan in pensioenaangelegenheden.
  • De pensioengerechtigden, die aanspraak (kunnen) maken op een eindloonregeling,  hebben voor hun indexering te maken met Stichting Indexatiedepot Pensioenregelingen Deloitte. Op basis van de statuten van die stichting heeft de voorzitter van de VVPD zitting in het bestuur. Minimaal 2 andere leden van dat bestuur moeten ook lid zijn van de VVPD. Stichting Indexatiedepot zal jaarlijks in de ALV van de VVPD verantwoording afleggen en de jaarstukken toelichten. Tevens wordt op voordracht van het bestuur van de VVPD een kascommissie benoemd voor die stichting
  • Het verzamelen van gegevens, die aan het doel van de VVPD dienstbaar zijn alsmede het sluiten van collectieve overeenkomsten ten behoeve van onze leden en hun gezinsleden dan wel anderszins arrangeren van ledenvoordelen.
  • Het zo mogelijk samenwerken met verenigingen en groepen , die het doel van de VVPD ondersteunen of soortgelijke belangen hebben als de VVPD.